TERMS & CONDITIONS

bokningsvillkor

TIDSDEBITERING
Tiden debiteras per påbörjad timme, från det att modellen anlänt och till avfärd från studio/ location, oavsett om modellen arbetar eller väntar. Beställd tid debiteras till fullt arvode oavsett om modellen behöver stanna tiden ut. Vid heldagsbokning skall uppehåll göras för måltider. Moms tillkommer på samtliga arvoden.

AGENTURPROVISION 
Utöver arvodet debiteras 20% agenturprovision.

HALVDAGS BOKNING 
Arbetstiden är max 4 timmar.

HELDAGS BOKNING 
Gäller 6-8 timmar och debiteras när 6:e timmen påbörjats.
Arbetstiden är max 8 timmar, därefter debiteras övertid per påbörjad timme.

OBEKVÄM ARBETSTID 
Vardagar mellan kl. 21.00 och 06.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar tillkommer 50% OB-tillägg.

PRELIMINÄRBOKNING 
Preliminärbokning som ej bekräftats senast 24 timmar före arbetets början betraktas såsom avbokad.

AVBOKNIING 
Skall ske senast kl 17.00 två hela arbetsdagar före arbetets början.
Avbokning en dag innan debiteras med 50% av arvodet. 
Avbokning samma dag debiteras med fullt arvode.
Avbokning av resa skall ske senast 7 dagar före resans början, 
annars debiteras halvt arvode för bokad tid.
Beställaren betalar avbokningskostnad för biljetter mm.

FORCE MAJEUR 
Agenturen frånsäger sig ansvar för eventuella kostnader om modellen på grund av sjukdom eller annan anledning som agenturen ej råder över, ex missat flyg, ej dyker upp på jobb.

VÄDERBOKNING 
Om vädret är en förutsättning för arbetet, skall detta anges vid bokningen.

RESOR OCH TRAKTAMENTEN 
Vid arbete inom Sverige, men utanför Stor-Stockholm, betalar beställaren resa, hotellrum och traktamente enligt gällande normer. 

Taxi betalas av beställaren om så erfordras. Vid resor med egen bil debiteras milersättning enligt gällande taxor: www.riksskatteverket.se 

Om modellen har lång resväg kan ibland restidsersättning debiteras. Vid uppdrag utanför Sverige betalar beställaren i förväg traktamente enligt de svenska statliga normer som gäller för det aktuella landet. Modellen skall erhålla traktamentet senast på avresedagen.

Flyg-, båt-, eller tågbiljetter, samt kostnader för hotell, taxiresor, resgods och vaccinationer betalas av beställaren. När agenturen ombesörjer researrangemang faktureras kostnaden plus en service avgift baserat på 10% av agenturens utlägg.

UNDERKLÄDER 
För fotografering och visning av underkläder/baddräkt och bikini tillkommer 50% på angivet arvode. 

REPRODUKTIONSARVODE (ersättning för rätt till bildanvändning):
Vid bokningstillfället ligger det på beställarens ansvar att utan anmaning uppge i vilket sammanhang och i vilken omfattning bild/filmmaterial skall användas. Materialet får inte användas i andra sammanhang än vad som uppgivits vid beställningen. Att lägga bilder hos bildbyråer för vidareförsäljning är förbjudet.
All användning skall avtalas med agenturen i förväg. Utökat användningsområde skall meddelas till agenturen innan publicering.

Användning som ej avtalats i förväg efterdebiteras.

Vid utökad användning som ej avtalats i förväg förbehåller sig agenturen rätt att kräva ersättning för skada som användningen åsamkat modellen eller annan kund. Detta gäller i synnerhet om den ej avtalade användningen strider mot exklusivitet förvärvad av annan kund.

Om ett angivet totalpris inkluderar både arbetstid och användnings rättigheter sker ingen delkreditering även om beställaren bestämmer sig för att inte använda materialet eller använda det i mindre omfattning än planerat.

EXKLUSIVITETE / ENSAMRÄTT 
Med exklusivitet avses ifall kunden vill försäkra sig om att modellen ej får göra/ har gjort reklam för andra företag eller produkter.

I reproduktionsarvodena ingår inte någon rätt till exklusivitet. Om exklusivitet önskas måste detta meddelas i god tid innan bokning.

Agenturen har rätt att boka av bekräftade bokningar om beställaren inte i förväg uppgett att exklusivitet var en förutsättning för att anlita modellen. Rätten att boka av gäller även om beställaren meddelat önskemål om exklusivitet men då parterna inte skrivit under det slutliga avtalet senast 3 arbetsdagar innan arbetet ska inledas. Ev kostnader som uppstår vid avbokningen är beställarens ansvar.

ÖVRIGT 
De beställda modellerna har gått med på att medverka i det sammanhang, för det företag och för den produkt som uppgetts vid beställningen.

Detta medgivande gäller maximalt ett år från första exponeringstillfället som ej får påbörjas senare än maximalt 6 månader efter foto/filmtillfället.

Om materialet skall användas under längre tid än ett år skall särskild överenskommelse skriftligen träffas med agenturen.
Om sådan överenskommelse ej träffas upphör rätten att använda materialet 18 månader efter foto/ filmtillfället även om beställaren betalar reproduktionsarvode.

Modellens medgivande till medverkan gäller dock endast under förutsättning att både arvodet för arbetstiden samt det av agenturen begärda reproduktionsarvodet har erlagts.

Agenturen tar ej ansvar för om modellen har figurerat i något för kunden olämpligt sammanhang.

Om kunden under fotograferingen önskar ändra bild och/eller användningsområde måste detta omgående meddelas/diskuteras med agenturen.

Modellen har rätt att avbryta fotograferingen med omedelbar verkan om arbetet ej motsvarar vad som uppgavs vid beställningen.

Ev kostnader för avbruten fotografering är beställarens ansvar.

EGEN PRODUKTION 
Allt bildmaterial (fotografi och /eller film) får användas av modellen och/eller modellens agentur såsom arbetsprov och för att marknadsföra modellen och/eller agenturen. Gäller i samtliga media inklusive digitalt, ex på agenturens hemsida, i modellens portfolio, på modellens setcard eller andra trycksaker i syfte att marknadsföra modellen/agenturen.

KONTRAKT 
Samtliga avtal skall träffas i förväg mellan agenturen och beställaren / kunden. Det är ej tillåtet att försöka få avtal, kontrakt, medgivanden etc underskrivna av modellen utan agenturens närvaro.

FAKTURERINGSADRESS SAMT BETALNINGSANSVARIG 
Skall meddelas Ladies team i så god tid som möjligt. Vid utlandsfakturering krävs alltid ett VAT nr.

BETALNINGSVILLKOR FAKTURAKUNDER 
För kunder som är godkända att faktureras är betalningsvillkoren 20 dagar. Därefter debiteras 8 % ränta + riksbankens vid var tid gällande referensränta (diskontot). Vid försenad betalning tillkommer 50:- påminnelseavgift. Om fakturan lämnas till inkasso eller kronofogden för betalningsföreläggande tillkommer avgifter för detta.

Den som beställer modeller och som vidarefakturerar kostnaderna till sin kund är skyldig att betalsäkra erforderligt med pengar för betalning till agenturen. Utebliven betalning till beställaren är beställarens eget ansvar och utgör ej befrielse från att betala agenturen.

ANMÄRKNING MOT FAKTUROR
Skall göras inom åtta dagar från fakturadatum. Försenade anmärkningar eller anmärkningar mot fakturor som redan betalts godtas ej även om det avser reproduktionsarvode för inställda kampanjer etc.

Agenturen kan inte i efterhand kräva tillbaka utbetalda löner från modeller, gäller även löner/arvoden som avser användningsrätt för inställda kampanjer. Återbetalning eller kreditering av arvoden som redan utbetalts till modell medges därför ej. 

 

TERMS & CONDITIONS

MODELS – COMMERCIAL MODELS   

TIME CHARGING
The time is charged per hour commenced, from the time the model arrived and to departure from the studio / location, regardless of whether the model is working or waiting. Ordered time is charged to full fee regardless of whether the model needs to stay out of time. For full-day bookings, meals must be canceled. VAT will be added on all fees.

AGENCY COMMISSION
In addition to the fee, 20% agency commission is charged.

HALF DAY BOOKING
The working time is max. 4 hours.

FULL DAY BOOKING 
Applies to 6-8 hours and is charged at the beginning of the 6th hour.
Working hours are up to a maximum of 8 hours, then overtime will be charged per hour.

UNENPLOYED WORK TIME
Weekdays between 21.00 and 06.00 as well as Saturdays, Sundays and holidays, a 50% supplement will be added.

PRELIMINARY BOOKING 
Preliminary bookings that have not been confirmed no later than 24 hours before the start of the work are considered as canceled.

CANCELLATION 
Must be done no later than 17:00, two full working days before the start of the work.
Cancellation one day before is charged at 50% of the fee.

Cancellations on the day of the job will be charged at the full fee.

Cancellation of trip must be made no later than 7 days before the start of the trip, otherwise half of the fee will be charged for the booked time. The client will be responsible to cover the cancellation cost (partly or full payment if not possible to cancel ) of tickets, hotel reservations…etc.

NO SHOW OR FORCE MAJEURE
The agency accepts no financial responsibility if the model does not appear for a job due to illness, missed or cancelled flight or any other reason. The agencies responsibility ends by offering a replacement. We recommend our clients to have an insurance to cover these unforeseen circumstances.

WEATHER BOOKING
If the weather is a prerequisite for the work, this must be stated at the time of booking.

TRAVEL AND ALLOWANCE  
When working in Sweden, but outside of Greater Stockholm, the client pays travel, hotel room and subsistence allowance according to applicable standards.

Taxis are paid by the client if required. When traveling with your own car, mileage compensation is charged according to applicable tariffs: www.riksskattverket.se

If the model has a long itinerary, travel time compensation can sometimes be charged. In the case of assignments outside Sweden, the purchaser pays in advance the allowance according to the Swedish state norms that apply to the country in question. The model must receive the allowance no later than the day of departure.

Airline, boat or train tickets, as well as hotel, taxi travel, luggage and vaccination costs are paid by the client. When the agency arranges travel arrangements, the cost plus a service charge is billed based on 10% of the agency’s expenses.

UNDERWEAR 
For photography and display of lingerie / swimsuit and bikini, 50% will be added to the stated fee.

REPRODUCTION FEE (PAYMENT FOR RIGHTS TO USE THE IMAGE)   
At the time of booking, it is the responsibility of the client to state in what context and to what extent the image / film material is to be used without notice. The material must not be used in other contexts than what was stated in the order. Adding pictures to image agencies for resale is prohibited.

All use must be agreed with the agency in advance. Extended use shall be notified to the agency before publication.
Use that has not been agreed in advance is debited.

In the case of extended use that has not been agreed in advance, the agency reserves the right to demand compensation for damage caused by the use of the model or other customer. This applies in particular if the non-agreed use violates exclusivity acquired by another customer.

If a specified total price includes both working hours and usage rights, no sub-credit takes place even if the client decides not to use the material or use it to a lesser extent than planned.

EXCLUSIVITY / SOLE RIGHTS  
Exclusivity means if the customer wants to make sure that the model is not allowed to do / has advertised other companies or products. The reproduction fees do not include any right to exclusivity. If exclusivity is desired, this must be communicated well in advance of booking. The agency has the right to book confirmed bookings if the client does not state in advance that exclusivity was a prerequisite for hiring the model. The right to cancel the booking also applies if the client has announced requests for exclusivity but when the parties have not signed the final agreement no later than 3 working days before the work is to begin. Any costs arising from the cancellation are the responsibility of the customer.

OTHER 
The booked models have agreed to participate in the context, for the company and for the product stated during the order.
This consent applies to a maximum of one year from the first exposure which may not commence later than a maximum of 6 months after the photo / film occasion.

If the material is to be used for longer than one year, a special agreement shall be reached in writing with the agency.
If such an agreement does not meet, the right to use the material ceases 18 months after the photo / film occasion, even if the client pays the repayment fee.

The model’s consent to participation only applies, however, provided that both the fee for the working time and the repayment fee requested by the agency have been paid.

The agency does not take responsibility for whether the model has figured in something for the customer inappropriate context.

If the customer wishes to change the image and / or use area during the photograph, this must be notified / discussed immediately with the agency.

The model has the right to interrupt the photography with immediate effect if the work does not correspond to what was stated during the order.

Any costs for interrupted photography are the responsibility of the client.

SELF-PROMOTION 
All artwork (photography and/or film)may be used by the model and / or model agency such as work samples and for marketing the model and / or the agency. This applies to all media including digital format, the agency’s website, the model’s portfolio, the model’s set card or other printed materials to market the model/agency.

CONTRACT 
All contracts must be agreed in advance between the agency and booker / client. No agreements, contracts, consents, etc. may be signed by the model without the agency’s presence.

INVOICE ADDRESS AND PAYMENT LIABILITY 
shall be communicated to LADIES TEAM as soon as possible so that no confirmation needs to be completed at the last minute. A VAT number is always necessary for foreign invoices.

PAYMENT CONDITIONS – INVOICE CUSTOMERS   
For customers who are approved to be invoiced, the payment terms is 20 days. After that time interest is charged at 8% above the Swedish central bank’s (Riksbank) current benchmark interest rate (bank rate). In case of late payment, 50: – reminder fee will be added. If the invoice is handed over to the debt collection or the bankruptcy officer or enforcement authority for payment orders, fees for this are added.

The person who orders the models and who re-invoices the costs to his customer is obliged to secure the required amount of money for payment to the agency. Non-payment to the client is the client’s own responsibility and does not constitute an exemption from paying the agency.

OBJECTIONS TO INVOICES 
Must be done within eight days from the invoice date. Delayed remarks or remarks against invoices that have already been paid are not accepted even if it relates to repayment fees for canceled campaigns etc.

The agency cannot retrospectively claim back paid wages from models, also applies to salaries / fees relating to the right of use for canceled campaigns. Repayment or crediting of fees already paid to a model is therefore not allowed.